Programové body pro těšín

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou vůči stávajícím politickým subjektům. Naší vizí je moderní, živé a atraktivní město s transparentní a otevřenou radnicí.

DLOUHODOBÝ PROGRAM PIRÁTŮ PRO ČESKÝ TĚŠÍN

Pro město s historií i budoucností

Otevřenost je nejlepším lékem na korupci a plýtvání. To, že být transparentní, není nic těžkého, dokazujeme sami na sobě – už jen proto sami dobře víme, jak na to, a společně to dokážeme i v Českém Těšíně.

DLOUHODOBÝ PROGRAM

1. TRANSPARENTNÍ RADNICE OTEVŘENÁ VŠEM

Naším cílem je město, kde každý člověk může svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je průhledné hospodaření s majetkem, otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, využívání nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.

 • Zavedeme transparentní bankovní účty, transparentní účetnictví a rozklikávací rozpočet města. Jsme přesvědčeni, že lidé mají vědět, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Zasadíme se o to, aby Český Těšín přešel k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Rovněž se zasadíme o vytvoření rozklikávacího rozpočtu města. Každý občan bude moci jednoduše a detailně zjistit, na co byly peníze města vynaloženy.
 • Zajistíme otevřená jednání na všech orgánech a zapojíme občany do rozhodování. O termínech zasedání zastupitelstva, rady, výborů a komisí včetně jejich programu budeme informovat elektronicky, s dostatečným předstihem a s podrobnými podklady. Na zasedání umožníme přístup každému občanovi. Při jednáních považujeme občany města za partnery, ne za pouhé přísedící. Budeme prosazovat zastoupení veřejnosti v komisích a výborech.
 • Budeme zveřejňovat audiovizuální záznamy a detailní zápisy z jednání. Zasadíme se o tvorbu a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání a vlastní audiovizuální záznamy umožníme vytvářet i občanům. Rovněž se zasadíme o zveřejňování detailních zápisů z jednání, které budou obsahovat informace o jmenovitém hlasování a účasti zastupitelů. Současný systém využívaný městem považujeme za nedostatečný a neodpovídající standardům 21. století.
 • Veřejné zakázky budou skutečně veřejné. Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na webových stránkách Českého Těšína. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů. Ve smlouvách musí být sjednáno, že město neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.
 • Zajistíme průhledné hospodaření s majetkem. Zabráníme nevýhodným prodejům, o kterých se veřejnost dozví, až když je příliš pozdě. Přehled veškerého majetku zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití. O případném prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů (např. pomocí regionálních médií, televizních a rozhlasových stanic, radničních novin, sociálních sítí…). Budeme preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.
 • Usnadníme občanům styk s úřady. Zasadíme se o to, aby město zajistilo dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie. Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na městském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Rovněž podporujeme zavedení bezplatného elektronického podpisu. Občané si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky.
 • Zavedeme pravidelná setkání vedení města s občany. Zasadíme se o to, aby představitelé Českého Těšína vedli pravidelné diskuze s občany města. Součástí diskuze budou informace o aktuálních otázkách rozvoje města. Občané budou moci přednést své konkrétní náměty, připomínky a požadavky.
 • Budeme prosazovat přechod úřadů a dalších organizací zřizovaných městem na svobodný software kdekoliv je to možné. Jsme přesvědčeni, že úřady a další organizace zřizované městem nemusí utrácet peníze za komerční programy. Zasadíme se o přechod na svobodný software, který zvládne stejné funkce a je zcela zdarma.
 • Obnovíme důvěru obyvatel okrajových částí města v těšínskou radnici. Lidé žijící na těšínských periferiích nesmí mít pocit, že se na ně zapomíná. V současnosti jsou velkými problémy periferií mj. nedostatečné veřejné osvětlení, komunikace, spoje MHD nebo nekosená tráva na městských pozemcích. Zasadíme se o nápravu zlepšením komunikace mezi okrajovými městskými částmi a radnicí. Chceme, aby vybraní zastupitelé pravidelně navštěvovali těšínské periferie a diskutovali s místními obyvateli o problémech a námětech na zlepšení. Dalším komunikačním kanálem bude internet či chytrá mobilní aplikace.

2. Těšín žije!

Obnovení veřejného života v málo využívaných lokalitách Českého Těšína. Chceme budovat naučné a běžecké stezky, cyklostezky, relaxační zóny. Samotné lokality bez kvalitního zázemí nestačí. Využijme možnosti našeho města také jako výchozího bodu do regionu Těšínského Slezska – “Těšín perlou Slezska”.

 • Obnovíme život na Těšínské přehradě. Těšínskou přehradu (Vodní nádrž Hrabina) a její okolí vnímáme jako místo s velkým potenciálem. Budeme iniciovat vytvoření odborné architektonické studie zaměřené na znovuobnovení Těšínské přehrady. Studie smysluplně rozdělí obnovu přehrady na fáze, které výrazně nezatíží městský rozpočet a zároveň ukáže občanům města, jakým směrem se bude projekt ubírat.
 • Studie bude obsahovat kroky k postupnému vyčištění vody. Současné řešení Těšínské přehrady je zcela nevyhovující, a to od řešení hráze přes betonové zátarasy, které přispívají ke stále zhoršujícímu se stavu vody. Rovněž chceme provést rekonstrukci stavidla, přes které uniká při zvýšené hladině vody mnoho ryb, které následně hynou ve výtoku potoka Hrabinka.
 • Samotná lokalita bez kvalitního zázemí nestačí a proto podpoříme vybudování běžeckých a in-line tras, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů, přípojky elektřiny pro možnost stánkového prodeje nebo pořádání akcí, příměstské pláže, sportovního hřiště a sportovní lávky na hrázi. Rovněž podpoříme obnovu mol a zřízení půjčovny lodiček.
 • Z Těšínské přehrady a jejího okolí chceme vybudovat relaxační zónu pro všechny skupiny obyvatel našeho města, a to s prvky, které nenaruší její současný ráz, ale naopak vyzdvihnou přirozenou krásu celé této lokality.
 • Zvýšíme využití Parku Adama Sikory. Zasadíme se o to, aby v Parku A. Sikory od května do září každého roku probíhal kulturně sportovní program, který vzbudí zájem všech skupin obyvatel našeho města o kulturu a sport. Chceme vytvořit tradici v pořádání oblíbených food festivalů, pivního festivalu či turnajů v deskových nebo PC hrách nejen pro mladé. Rozšíříme stávající scénu na Svátku tří bratří o menší alternativní scénu v tomto parku, kde dostanou prostor mj. začínající lokální umělci. Na organizování akcí se bude aktivně podílet město ve spolupráci s neziskovými organizacemi a občany.
 • Podporujeme místní knihovny, muzea a galerie. Knihovny vnímáme jako centra vzdělání a poznání, která mají být přístupná pro všechny. Podporujeme pořádání přednášek, kurzů a dalších akcí zaměřených na všechny čtenáře a další občany, kteří si do knihovny najdou cestu. Knihovny by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna chceme knihovny modernizovat tak, aby každému zajistili přístup k informacím.
 • Klademe důraz na modernizaci muzeí a jejich expozic, které budou zaměřeny nejen na těšínskou historii. Je důležité, aby musea nadále plnila svou důležitou funkci a vzbuzovala v návštěvnících touhu po dalším poznání.
 • Podporujeme vybudování městské galerie, která umožní prezentaci nejen dvourozměrných děl (fotografií, obrazů apod.), ale rovněž soch a dalších instalací.
 • Obnovíme život na Náměstí ČSA. Náměstí je výkladní skříní každého města. Považujeme za důležité, aby těšínské náměstí bylo centrem kultury a drobného podnikání. Podpoříme otevření stálých stánků lokálních výrobců, zjednodušíme prodeje místním podnikatelům, podpoříme stálou veřejnou výstavu pro propagaci umění (videomaping, přenosná galerie apod.) a další akce konané v průběhu celého roku.
 • Podporujeme místní umělce, komunitní projekty a amatérské organizace. Věříme, že v Českém Těšíně žije dostatek talentovaných lidí, kteří mohou obohatit kulturní život nás všech. Zasadíme se o vytvoření takového prostředí, které bude podporovat rozvoj komunitních projektů a amatérských organizací. Odbouráme stereotyp několika větších hudebních akcí pořádaných během kalendářního roku. Místním i přespolním kapelám propůjčíme vybavení, nabídneme prostory a volné termíny pro pořádání jejich koncertů.
 • Podpoříme diskuzi o možnosti zřízení vysoké umělecké školy. Důležitými prvky pro obnovu a udržení kulturního života jsou umělci a veřejnost s radnicí, která tyto umělce podporuje. Chceme, aby byla v Českém Těšíně zřízena pobočka vysoké umělecké školy. Absolventi uměleckých škol se vrací do míst, kde studovali, a pomáhají v kulturním rozvoji daných oblastí. Podpoříme spolupráci těšínské umělecké školy s uměleckou školou v polském Cieszyně. Věříme, že zřízení umělecké školy spolu s realizací předchozích programových bodů povede ke kulturnímu rozmachu Českého Těšína, který se stane skutečnou perlou Slezska.

3. Vstřícnost k aktivním občanům a organizacím

Podpora při organizování společenských a sportovních akcí. Pomoc s rozvojem spolků, kroužků, klubů, umělců, tradičních řemesel a jejich následné zapojení do kulturního života nejen na těšínském náměstí.

 • Prosadíme participativní rozpočet. Věříme, že občané vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Vyčleníme část městských peněz k tzv. participativnímu rozpočtování. Každý občan města bude moci předložit svůj návrh na využití městských peněz. Na základě odborné analýzy budou vytříděny proveditelné nápady. O vítězných nápadech budou občané města rozhodovat hlasováním. Budeme usilovat o to, aby participativní rozpočtová složka postupně rostla.
 • Usnadníme pořádání společenských a sportovních akcí. Zasadíme se o to, aby město vycházelo vstříc organizátorům akcí a pomáhalo s veškerou administrativou. Město vytvoří pro každý typ akce směrnici (manuál), ve které organizátor nalezne jasně popsané postupy a důležité kontakty, které by při organizování akce mohl využít. Město organizátorovi akce nabídne prostory, kde se akce může pořádat, a volné termíny. Město rovněž nabídne možnost k nahlédnutí do městského mobiliáře a umožní zapůjčení požadovaných věcí pro danou akci - lavičky, stoly, stánky atd. Město zajistí organizátorům zdarma a vpředstihu propagaci akce na všech informačních kanálech včetně mobilní aplikace iZpravodaj. Vše bude zpracováno on-line tak, aby byl organizátor včas seznámen se všemi záludnostmi, které organizování akcí provází.
 • Usnadníme vznik a fungování spolků a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do obecních záležitostí. Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Město má řadu prostor, které nejsou zcela využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a spolkům. Podporujeme představu “inkubátoru” pro nové spolky. Vznikajícím občansko prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí.
 • Podporujeme místní podnikání. Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí, které nebude svévolně mařit aktivitu místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky před nadnárodními obchodními řetězci.
 • Podpoříme vznik podnikatelského inkubátoru a coworkingového centra. Český Těšín je líhní chytrých a nadaných lidí. Iniciujeme vznik a rozvoj Těšínského podnikatelského inkubátoru a tzv. Coworking space (sdílené pracovní prostory) nejen pro inkubované subjekty, ale také pro širokou veřejnost. Ty dnes neodmyslitelně patří k modernímu stylu práce a tudíž k modernímu městu.
 • Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zašlou zastupitelům. Zavazujeme se, že všichni naši zastupitelé se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

4. INTERNET PRO VŠECHNY A MOBILNÍ iZPRAVODAJ

Internet zdarma na vybraných veřejných prostranstvích. Vytvoření mobilní aplikaci, která bude přehledně informovat o kulturních, sportovních a společenských akcích, dopravních potížích a varovat při ohrožení živelnou pohromou.

 • Zavedeme internet pro všechny. Podporujeme volnou přístupnost internetu pomocí wi-fi ve vybraných veřejných a frekventovaných oblastech města. Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k internetu – v parcích, na náměstí i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.
 • Zavedeme mobilní aplikaci iZpravodaj. Jedná se o informační kanál, jímž bude radnice informovat o novinkách, dopravních rekonstrukcích a uzávěrkách, zvát na kulturní, sportovní a společenské akce nebo varovat občany při ohrožení města povodněmi. Aplikace bude zcela responzivní pro různé typy zařízení, a to od desktopu a tabletu až po všechny typy chytrých telefonů. Domníváme se, že kontakt mezi úřady a občany prostřednictvím chytrých telefonů bude v blízké budoucnosti zcela běžný. Uvědomujeme si, že stávající řešení informačních zdrojů není dostatečně operativní a komfortní a proto bude iZpravodaj obsahovat přehledné sekce nejen pro občany Českého Těšína, ale také pro všechny návštěvníky města.
 • Informace a novinky. Aplikace bude informovat o aktuálním dění ve městě. Plánované kulturní, společenské a sportovní akce si lidé budou moci uložit do přehledného kalendáře s upozorněním. Aplikace bude obsahovat informace o historii města včetně jeho demografických údajů.
 • Volně přístupný diář starosty a radních. Občané budou informováni prostřednictvím sekce virtuálního diáře starosty a radních o jejich plánovaných schůzkách či aktuální náplni práce.
 • Fotohlášky. Necháme občany podílet se na zlepšování života ve městě pomocí fotohlášek. Ty upozorní radnici na různé typy závad, na které občané města narazí. Stačí je nafotit a odeslat. Radnice tak může okamžitě začít jednat a občané se budou moci k dané problematice vyjádřit.
 • Chytrý průvodce. Ukážeme občanům i turistům zajímavosti města a okolí. Aplikace bude obsahovat informace o památkách, akcích, přírodě, a to včetně fotografií, které budou moci lidé sami přidávat a komentovat.
 • Ztráty a nálezy. Jedna z hlavních rubrik obsahuje také aktuální údaje o ztrátách a nálezech, a to včetně odchycených psů, kteří skončí v městském útulku.
 • Důležité informace a kontakty pro občany. Prostřednictví aplikace bude přístupná úřední deska, kontakty na radnici, tísňové linky a instituce, jako nemocnice, knihovny apod. Aplikace bude obsahovat rezervační systém pro vyřizování dokladů.
 • Minireferendum. Město pomocí aplikace umožní občanům hlasovat a diskutovat v předstihu o vybraných projektech, čímž získá informace o názorech veřejnosti na danou problematiku.

5. Architektura ve službách města

Využití přirozené architektonické krásy města. Veřejné architektonické soutěže s odkazem na historii města a se zaměřením na smysluplnost a využitelnost vložených investic. Důraz na pořizování hodnotnějšího městského mobiliáře (lavičky, koše, lampy, informační cedule).

 • Zavedeme architektonické soutěže jako standard. Jsme přesvědčeni, že tento nástroj pomůže k obnovení a udržení přirozené architektonické krásy našeho města. Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknout nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly architektonickou kvalitu.
 • Podporujeme architekturu sloužící lidem. Zasadíme se o využívání technologií ve veřejném prostoru. Lampa pouličního osvětlení nemusí být pouhou lampou, ale může sloužit rovněž jako wi-fi nebo nabíječka pro elektrokola či mobilní telefony a může reagovat na pohyb pomocí senzorů. U laviček by si občané mohli připojit laptop a pracovat tak na čerstvém vzduchu. Takovéto investice ale musí dávat ekonomický smysl a chytrý mobiliář musí být umístěn v takových lokalitách, které jsou lidmi skutečně využívány.
 • Klademe důraz na kvalitu současných parků a zeleně. Zasloužíme se o stálé zlepšování kvality současných těšínských parků. Chceme, aby zde lidé mohli relaxovat a zároveň parky využívat ke sportovním účelům. Zpestříme současné parky o dětské herní sestavy, letní posilovny, trampolínové a pocitové chodníky, hřiště na discgolf nebo petanque a otevřeme tak parky pro širokou veřejnost. Parky vnímáme jako místa, která spojují všechny generace. Chceme nadále pokračovat ve vysazování nových stromů, stálezelených keřů, okrasných keřů a zatravněných ploch, které výrazně přispívají ke snížení prašnosti a ochlazení města.
 • Podporujeme svobodnou volbu způsobu přepravy. Je nutné, aby se s hendikepovanými lidmi, cyklisty a chodci automaticky počítalo již při plánování dopravních staveb. Nechceme nutit občany k preferenci určitého způsobu přepravy. Považujeme za nezbytné, aby si každý občan Českého Těšína mohl zvolit, jakým způsobem se chce po městě přepravovat. U stávajících silnic je nutné vyřešit problém s náhlým koncem cyklotras a vysokými obrubníky, které znemožňují hendikepovaným lidem pohyb.
 • Podpoříme rekonstrukci autobusového stanoviště. Iniciujeme vypracování studie architektonického řešení autobusového stanoviště a využitelnosti jeho okolí, aby řádně reprezentovalo naše město.
 • Budeme bojovat za zkulturnění Hlavní třídy. Podpoříme zhotovení studie, která se bude zabývat vzhledem Hlavní třídy. Majitelé budov budou moci získat finanční, technickou a administrativní podporu při obnově vzhledu fasád do původního stavu. Budeme klást větší důraz na dodržování důstojného vzhledu výloh, fasád apod. Podpoříme úpravu chodníků a přidání zelených pásu (viz ulice Střelniční). Instalujeme koše na tříděný odpad.

6. Pomoc lidem v tíživé situaci

Rozšíříme již existující terénní služby. Aktivizujeme sociálně vyloučenou mládež a seniory. Podporujeme miniprojekty (např. senior taxi či sdílenou knihovnu). Chceme rozšířit pravidelné pochůzky městské policie. Otevřeme diskuzi na téma vytvoření kulturně – sociálního centra.

 • Podporujeme vznik sociálně aktivizační služby pro izolované rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby, které lze poskytovat přímo v přirozeném prostředí klienta a dosahují tak žádoucích změn ve fungování rodiny. Jsou to většinou služby terénní, poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. V Českém Těšíně zatím tato služba chybí.
 • Rozšíříme pravidelné terénních služby:
 • Terénní zdravotní pracovníci (ergoterapeuté) budou usilovat o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností, a to u osob jakéhokoliv věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním).
 • Podpora terénního programu pro drogově závislé. Terénní program funguje na principu výměny injekčních stříkaček, poskytnutí poradenství, krizové intervence a nezbytného zdravotního ošetření.
 • Terénní program pro osoby bez přístřeší. Podpoříme diskuzi o možnosti navýšení počtu současných terénních pracovníků, kteří budou nabízet pomoc osobám bez domova nebo těm, kteří jsou bezdomovectvím ohroženi. Terénní program by se měl zaměřovat zejména na ty, kteří jsou vyloučeni z účasti na jiných systémech pomoci a nevýužívají jiných sociálních služeb. Dále pak na osoby migrující územím regionů či osoby, které se „na ulici“ právě ocitly.
 • Rozšíření pravidelných pochůzek městské policie. Četnější pochůzky městské policie působí jako prevence před kriminální činností. Budeme apelovat na zvýšení počtu strážníků v ulicích našeho města.
 • Aktivizujeme sociálně izolovanou mládež. Pro cílovou skupinu ve věku 18 – 26 let nejsou v Českém Těšíně vhodné volnočasové aktivity. Otevřeme diskuzi na téma vytvoření kulturně - sociálního centra. V Českém Těšíně chybí komplexní centrum pro mladé. Svými službami by mělo rozšířit služby nabízené centrem Střep nebo jinými zájmovými organizacemi, které se svým programem zaměřují především na mladší věkovou kategorii. Centrum by mělo obsahovat zázemí nejen pro mladé se zájmem o sport, ale rovněž o kulturu. V centru budou zřízeny prostory pro amatérské divadlo, zkušebna pro kapely, budou zde pořádány workshopy a přednášky a bude zde fungovat alter knihovna.
 • Aktivizujeme seniory. Podporujeme dobrovolnictví a rozšíření možností pro seniory více pobývat v přírodě, např. v Sikorově parku – cvičení, procházky, zdravý životní styl. Aktivity by mohli zajišťovat dobrovolníci, kteří se věnují např. cvičení jógy, historii, přírodě, zdraví a kteří budou ochotni se seniorům věnovat. Zapojíme mateřské školy do aktivizace seniorů a to návštěvami dětí v domovech pro seniory.
 • Podporujeme vznik miniprojektů:
 • Senior taxi. Bude pomáhat seniorům nejen v centru, ale i okrajových částech města. Senioři se tak rychle a se zvýhodněnou taxou dostanou tam, kam potřebují.
 • Sdílená knihovna. Zpřístupní literaturu i těm, kteří nemají možnost si knihu koupit nebo půjčit. Knihy může do sdílené knihovny umístit veřejnost nebo knihovna, která vyřazuje svoje tituly. Není náročná na prostor a údržbu.

7. Pravidelné úklidy

Budeme klást důraz na pravidelné úklidy celého města včetně likvidace černých skládek. Zavedeme odpadkové koše na tříděný odpad. Podpoříme úpravy, které povedou k zasakování dešťové vody. Budeme rozšiřovat městskou zeleň, která v letních měsících přispívá k ochlazování ulic ve městě.

 • Klademe důraz na pravidelné úklidy celého města. Je důležité, aby úklidy neprobíhaly pouze v centru města, ale rovněž na dalších místech, jako je okolí Tesca, Zahrádky, lesík ve Svibici, okolí Těšínské přehrady apod. Město musí klást důraz na prevenci a kontrolu již uklizených míst. Za nezbytné považujeme likvidaci černých skládek na území celého města.
 • Rozšíříme kontejnery na tříděný odpad. Chceme, aby kontejnery na tříděný odpad byly dostupnější, blíže lidem. Rovněž podpoříme zavedení odpadkových košů na tříděný odpad. Lidé budou moci recyklovat na mnoha místech našeho města. Chceme, aby se Český Těšín stal ekologickým městem a špičkou v recyklaci tříděného odpadu.
 • Podpoříme úpravy, které povedou k zasakování dešťové vody. Změny klimatu vedou k dlouhotrvajícím suchům a nárazovým přívalovým dešťům. Proto je nezbytné efektivně využívat dešťovou vodu. Stékající dešťovou vodu z veřejných budov zachytíme do rezervoárů a využijeme ji k zavlažování městské zeleně. Přerušíme obrubníky tak, aby se dešťová voda dostala z ulic na travnaté plochy.
 • Budeme rozšiřovat městskou zeleň. Město přes den akumuluje teplo, které pak vyzařuje. Děje se tak z důvodu vysokého poměru asfaltových a betonových ploch oproti městské zeleni v okolí města. Rozšíření a kvalitní péče o městskou zeleň pomáhá teplotu v ulicích města významně redukovat. Význam městské zeleně bude z důvodu opakujících se tropických veder dále narůstat.

Navštivte naše aktuality

Naleznete zde informace o našich aktivitách, projektech, plánech a vizích a obecně o dění v našem městě.

O nás

Česká pirátská strana nabývá na síle i v Českém Těšíně. Rozhodli jsme se zapojit do veřejného dění v našem městě. Chceme být alternativou proti stávajícím politickým subjektům. Našim cílem je změnit pohled lidí, navrátit jim důvěru v politiku, pomoci jim aktivně se podílet na vedení města a zlepšit samotný život nás všech.

Kontaktujte nás