Právě si prohlížíte Druhé zasedání Komise sociální

Druhé zasedání Komise sociální

Dne 12. června se členové sociální komise sešli v prostorách Modrého kříže. Na programu jejich jednání byly tentokrát tyto body:

Úvodní slovo – předseda Komise sociální – Mgr. Jan Czudek
1️⃣ Prezentace činnosti Modrého kříže v ČR
2️⃣ Náplň činnosti Komise sociální na léta 2019-2022 a plán práce na rok 2019
3️⃣ Informace ze sociální oblasti: legislativa a projekty (insolvenční zákon, parametry exekučních srážek ze mzdy, reforma péče o duševní zdraví)
4️⃣ Individuální projekt MSK „Podpora služeb sociální prevence 3“.
Závěr

1️⃣ Členové měli možnost, dozvědět se bližší informace o činnosti Modrého kříže, který se zabývá poradenstvím a pomocí při boji se závislostí. Organizace poskytuje v našem městě 2 sociální služby v rámci Poradny Modrého kříže v ČR – Český Těšín, a to:

👥 Odborné sociální poradenství ambulantní formou
Pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách od 15 let věku. 
Posláním služby je poskytování poradenství a pomoci klientům starším od 15 let věku, kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do psychických, vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým.

Registrovaná sociální služba nabízí:
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
– zprostředkování navazujících služeb,
– sociálně terapeutické činnosti (poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblastech vzdělávání),
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím).

👥 Služby následné péče ambulantní formou
Pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách od 19 let věku. 
Posláním služby je pomoci klientům, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň 3 měsíce, udržet a rozvíjet pozitivní změny životního stylu bez návykové látky, návykového chování.

Registrovaná sociální služba nabízí:
– sociálně terapeutické činnosti vedoucí k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí),
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob).

☎️ Pokud se vy či vaši rodinní příslušníci nacházejí v situaci, kdy potřebují poskytnout pomocnou ruku, neváhejte se na službu obrátit. Více informací naleznete na: http://www.modrykriz.org/cesky-tesin/

2️⃣ Přítomni členové se zabývali náplní činnosti komise na léta 2019-2022 a náplní práce Komise sociální na rok 2019. Vzájemně se shodli, že komunikace bude nadále probíhat elektronickou formou.

3️⃣ Dále se projednávalo oznámení o sloučení služeb Charity Český Těšín, strategie reformy psychiatrické péče a navýšení kapacity sociální služby sociální rehabilitace.

Komise sociální doporučuje orgánům města schválit navýšení kapacity sociální služby sociální rehabilitace provozované Slezskou diakonií – střediskem RÚT Český Těšín v návaznosti na probíhající Reformu psychiatrické péče podporu navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 1 pracovní úvazek s tím, že financování celé sociální služby se předpokládá v rámci IP MSK „Podpora služeb sociální prevence 3“ v letech 2020-2021

4️⃣ Komise vzala na vědomí informace o probíhající přípravě financování služeb sociální prevence v letech 2020-2021 v rámci individuálního projektu MSK „Podpora služeb sociální prevence 3“. Členové komise byli informování o schváleném záměru města zapojit se do projektu. Zároveň byli informováni, že po proběhlém vyjednávání lze předpokládat financování 4 sociálních služeb sociální prevence na území města v rámci projektu v letech 2020-2021.

Komise sociální města Český Těšín všechny body jednání
S c h v a l u j e

🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář