Právě si prohlížíte Záznam ze zasedání listopadového zastupitelstva

Záznam ze zasedání listopadového zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

dne 18. listopadu se uskutečnilo páté zasedání Zastupitelstva města Český Těšín. V tomto příspěvku najdete záznam zasedání a body programu, které byly projednávány:

Odbor sociální                                       

SO/1    Návrh změny zřizovací listiny Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace, IČ: 7985383, ul. Sokolovská č. p. 1997, 737 01 Český Těšín, a to Dodatkem č. 7 ke zřizovací listině s účinností od 01.01.2020

SO/2    Uzavření darovací smlouvy

Odbor územního rozvoje                                                                                       

ÚR/1   Rozhodnutí o vyřazení požadavku č. 26, zařazeného do Zadání změny č. 5 Územního plánu Český Těšín, z důvodu nesplnění podmínky úhrady nákladů na pořízení

ÚR/2   Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2020

ÚR/3   Program „Podpora reklamního označení provozoven a podpora výměny nepůvodních výkladců a vstupních dveří do provozoven na území městské památkové zóny Český Těšín pro rok 2020“

Odbor majetkoprávní                                                                                              

MAJ/1   Záměr města – směna pozemku v k.ú. Český Těšín za pozemek v k.ú. Horní Žukov

MAJ/2   Záměr města – prodej pozemku parc.č. 335/1, k.ú. Český Těšín

MAJ/3   Záměr města – prodej pozemku parc.č. 602/1, k.ú. Český Těšín

MAJ/4   Záměr města – prodej částí pozemků p.č. 791/1, k.ú. Český Těšín

MAJ/5   Záměr města – prodej pozemku parc.č. 342/2, k.ú. Koňákov

MAJ/6   Záměr města – darování části pozemku parc.č. 3285 v k.ú. Český Těšín

MAJ/7   Směna pozemku p.č. 351 a části pozemku p.č. 1127/1, k.ú. Horní Žukov

MAJ/8   Směna pozemků, k.ú. Český Těšín

MAJ/9   Prodej pozemku parc.č. 1060/15, k.ú. Český Těšín

MAJ/10 Prodej pozemku parc.č. 819/1, k.ú. Dolní Žukov

MAJ/11 Prodej pozemku p.č. 142/3, k.ú. Český Těšín  Výkup pozemku p.č. 142/4, k.ú. Český Těšín

MAJ/12 Výkup pozemku p.č. 3324/4, k.ú. Český Těšín

MAJ/13 Přijetí daru pozemku parc.č. 723/3, k.ú. Stanislavice 

MAJ/14 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 3/9 na pozemcích p.č. 3328/1 a p.č. 3328/3,  k.ú. Český Těšín

MAJ/15 Nabytí pozemku parc.č. 3136 v k.ú. Český Těšín od Lesů ČR, s.p.

MAJ/16 Změna hranice katastrálního území a hranice obce Směna pozemků v k.ú. Horní Žukov a v k.ú. Třanovice

MAJ/17 Prominutí nájemného

Odbor výstavby a životního prostředí                                                                    

VaŽP/1 Návrh obecně závazné vyhlášky o povinnosti vedení evidence trvale označených psů a jejich chovatelů na území města Český Těšín

Odbor finanční                                                                                

FO/1    Poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace

FO/2    Poskytnutí dotace na rok 2019: ADRA, o.p.s.

FO/3    Poskytnutí návratných finančních výpomocí k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

FO/4    Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 17/2019 – FBC Český Těšín

FO/5    Žádost o poskytnutí dotace na rok 2019: SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s.

FO/6    Žádost o poskytnutí dotace na rok 2019: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v.  v Českém Těšíně

FO/7    Rozpočtová opatření roku 2019 RO19-25/ZM

Odbor školství a kultury                                 

ŠaK/1  Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ze dne 20.06.2011

ŠaK/2  Aktualizace stavu majetku uvedeného v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, ze dne 20.06.2011

ŠaK/3  Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 01.01.2020

🏴 Vaši Piráti Těšín 🏴

Napsat komentář