Právě si prohlížíte Nedostatečný čas na přípravu, rekonstrukce hasičské zbrojnice nebo rozpočet města na rok 2021. I o tom byl poslední finanční výbor

Nedostatečný čas na přípravu, rekonstrukce hasičské zbrojnice nebo rozpočet města na rok 2021. I o tom byl poslední finanční výbor

Na schůzi finančního výboru dne 24. 11. 2020 členové finančního výboru podpořili návrh rozpočtu města pro rok 2021. Na přetřes se však dostala celá řada věcných připomínek.

Termín, ve kterém dostávají členové FV materiály ke schůzím FV

 • Členové neměli dostatek času na přípravu a podrobnější rešerši návrhu rozpočtu pro rok 2021, jelikož obdrželi podklady od předsedy FV v pondělí večer, 23. 11. 2020, a schůze FV (včetně hlasování o podpoře či nepodpoře návrhu rozpočtu města) proběhla následující den 24. 11. 2020.
 • Stejná situace se opakovala i minulým rokem. Finanční výbor byl svolán v pátek odpoledne 7. 12. 2019, 4 dny včetně víkendu před zasedáním FV, které proběhlo v úterý 11. 12. 2019. Tento rok jsme neměli 4 dny jako v roce 2019, ale pouze 1 den na prostudování materiálů.
 • Proto členové FV opakovaně apelovali na předsedu FV, aby materiály obdrželi alespoň 5 dní před hlasováním o podpoře rozpočtu.

Dopravní řešení křižovatky ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Č. Těšíně

Cena: 1 000 000 Kč

Dotaz: Jak se bude řešit a co je v ceně?

Odpověď: 

 • Nyní se zpracovává návrh řešení vč. jeho projednání se správci sítí a Dopravním inspektorátem PČR, v případě kladných vyjádření se za vyčleněné finance plánuje zpracování kompletní PD (DÚR, DSP, PDPS vč. veškeré IČ).
 • Jedná se o hrubý odhad ceny, jelikož v době zpracování návrhu rozpočtu se nevědělo (a do odsouhlasení návrhu řešení neví), jak bude celé řešení vypadat.

Rekonstrukce střechy a fasád HZ Č. Těšín – PD

Cena: 500 000 Kč

Dotaz:    

 • Prosím o nahlédnutí k zadávacím podmínkám k projektové dokumentaci ohledně rekonstrukce HZ v Masarykových sadech.
 • Počítá se se zachováním a obnovou historických prvků a rázu budovy?

Odpověď:

 • ZD doposud není připravena.
 • Jelikož se jedná o objekt v památkové zóně, bude vzhled řešit odbor ÚR z pohledu památkářů.

Projekt „Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky“ ve výši 27 555 252,– Kč kapitálových výdajů – jedná se o odhad možných výdajů v roce 2021, které jsou plně kryty schváleným úvěrem.

Cena: 27 555 252 Kč

Dotaz: Informace o tom, jak se projekt vyvíjí (zda-li se v projektu něco změnilo, harmonogram prací, financování …).

Odpověď:

 • Nyní probíhá výběr zhotovitele prací, takže jakýkoliv harmonogram nyní není znám, kromě toho, že se projekt bude dělat na etapy tak, aby byl vždy zachován průchod pro pěší po ul. Nádražní.

 

ORJ 44 – Odbor informačních a komunikačních technologií

Redesing webových stránek města

Cena: 250 000 Kč

Dotaz: Jak se tvorba nových stránek města vyvíjí. Existuje nějaký harmonogram spuštění?

Odpověď:

 • Je dohodnut harmonogram tvorby, nikoli spuštění, a to z důvodu vzájemné součinnosti obou smluvních stran. Proto ukončení nelze jednoznačně stanovit.
 • Aktuálně jsou postupně dodávány podklady pro tvorbu informační architektury.

Individuální stránky města ČT – Harmonogram:

 • Příprava

– Upřesnění nabídky, následně i objednávky, tvorba předběžného Závazného popisu stránek.

– Podpis smluv či objednávky.

 • Výroba

– Dodání podkladů od zákazníka pro grafický návrh – do 10 PD (pracovních dnů) od podpisu smlouvy či objednávky.

– Souběžně tvorba informační architektury a drátěného modelu (jsou-li objednány) – 30 PD.

– Podpis Závazného popisu stránek.

– Vytvoření grafického návrhu – do 15 PD od dodání podkladů, schválení – do 5 PD.

– Výroba stránek – do 20 PD od schválení graf. návrhu a dodání případných zbývajících podkladů.

– Pozn.: celkový čas může s ohledem na tvorbu a schvalování variabilních složek zakázky (tvorba informační architektury, tvorba drátěného modelu aj.) dosáhnout až 80 PD.

 • Testování a ukončení

– Předání stránek do testovacího provozu, školení. Testovací provoz může být bezplatně využíván max. 40 PD.

– Předání připomínek – do 15 PD, úprava dle připomínek – do 15 PD.

– Ukončení testovacího provozu a převod stránek na doménu – dle písemného souhlasu zákazníka.

Mobilní rozhlas

Cena: 286 000 Kč

Dotaz: 

 • Co vše je v ceně zahrnuto? Ideálně položkově rozepsat.
 • Kolik má mobilní rozhlas k dnešnímu dni uživatelů?

Odpověď:

 • Na základě  vyjednávání s firmou Neogenia byly dojednány individuální podmínky, a to konkrétně u balíčku profesionálního zavedení a ceny roční licence. Celková částka pořízení byla 171 780 Kč bez DPH (207 853,80 Kč s DPH) +  provozní náklady (zaslané SMS a hlasové zprávy) ke dni 24.11. 2020 jsou 8 143,79 s DPH. Tedy celkem aktuálně 215 997,59 Kč s DPH.
 • Aktuální počet registrovaných je 1 746, což je 8,4 % pokrytí města.

Participativní rozpočet

Obdržel jsme také položkově rozepsané náklady mobilního rozhlasu a zaujala mně položka  #3 Systém pro tvorbu anket a participativních rozpočtů. Ptal jsem se, proč město tuto službu potřebuje, když vedení města náš návrh na zřízení participativního rozpočtu nepodpořilo.

Odpověď byla, že si město tento modul nechává na příští rok, jelikož chce přijít se svou verzí PaRo, a to takovou, že dá možnost lidem hlasovat o několika již připravených projektech (občanský rozpočet).

Další informace

Město počítá v rozpočtu pro rok 2021 za sankční platby přijaté od jiných subjektů cca 6 mil. Kč

Info:  Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212) – položka obsahuje zejména příjmy z pokut udělených Odborem živnostenským a dopravy (nově zahrnuje úsekové měření), Městskou policií, Odborem občanskosprávním, Odborem výstavby a životního prostředí a Odborem právním.

Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu města na rok 2021 jsou zastoupeny částkou 2 500 000 Kč za prodej pozemků z majetku města. Největší část ve výši 2 000 000 Kč je za předpokládaný příjem z prodeje budovy F – nemocnice.

Důvod prodeje budovy F v areálu nemocnice:

Nemocnice Agel Český Těšín požádala o odkup budovy „F“ za účelem vybudování rehabilitačního centra. Rekonstrukci budovy chtějí realizovat z vlastních prostředků, proto žádají o převedení do svého vlastnictví, součástí převodu bude i navazujícího část pozemku (parkovací plochy aj.). V současné době je zpracováván geometrický plán a znalecký posudek. Nemocnice byla zároveň požádána o upřesnění rozsahu potřebné části navazujícího pozemku. Poté bude předložen orgánům města záměr prodeje.

Info:  O tomto prodeji se bude hlasovat na zastupitelstvu města.

Lukáš Chlebik (Piráti)

člen Finančního výboru Zastupitelstva města Český Těšín

místopředseda Pirátů Těšín

Napsat komentář