Právě si prohlížíte První zasedání nově zvoleného zastupitelstva

První zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Připomínáme, že již zítra 31. 10. proběhne od 13.00 první zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Jako vždy je zasedání veřejné a může se kdokoliv zúčastnit. Neváhejte tedy přijít, pokud Vás program a průběh schůze zajímají.

Program zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města
5. Volba členů návrhové komise
6. Stanovení počtu místostarostů a počtu členů rady
7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni a stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města
8. Volba starosty města
9. Volba místostarostů města, určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti
10. Volba ostatních členů rady města
11. Zřízení výborů zastupitelstva města, stanovení počtu jejich členů, zvolení předsedů a členů výboru
12. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města,člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva města, předsedy komise rady města, člena výboru zastupitelstva města a člena komise rady města za měsíc, vč. stanovení od kterého budou odměny poskytovány
13. Stanovení výše paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující samostatnou výdělečnou činnost
14. Návrh Zásad odměňování fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva města Český Těšín, za výkon funkcí členů výboru Zastupitelstva města Český Těšín a za výkon funkcí v komisích Rady města Český Těšín
15. Projekt “Cyklostezka ul. Lípová, Sokolovská, II. etapa” – Státní fond dopravní infrastruktury
16. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Český Těšín
18. Zpráva návrhové komise
19. Závěr

Napsat komentář