Právě si prohlížíte Stav klíčových investic a projektů v Českém Těšíně

Stav klíčových investic a projektů v Českém Těšíně

Na začátku září se uskutečnilo jednání Komise pro územní rozvoj a majetková. K projednání jsme navrhli několik důležitých témat a také jsme předložili návrh na rekonstrukci psí louky.

Dopravní terminál Český Těšín

Je dodržován harmonogram prací?

 • Stavba terminálu pokračuje podle harmonogramu a na jaře příštího roku budou dokončeny stavební práce.
 • Z důvodu nové povinnosti zanesení plynovodu do katastru nemovitostí bude nejspíše kolaudace posunuta.
 • Termín dokončení je plánován na červenec roku 2022.

Je dodržován rozpočet?

 • Projekt byl navýšen o systém automatického ovládání. Částka za systém by neměla přesáhnout 600 tis. bez DPH. Součásti systému je ovládání osvětlení, klimatizace, vzduchotechnika, zamykání atd. s možností vzdáleného ovládání.

Počet parkovacích míst?

 • Dle dokumentace bude zajištěno 115 stání na parkovišti P+R (vjezd z ul. Frýdecké) a 67 stání (z toho 6 stání pro ZTP a ZTP/P) na parkovišti s vjezdem z ul. Svojsíkova.

Co se plánuje s prostorem současného autobusového stanoviště, jelikož dle vizualizace projektu je zde zobrazen park?

 • Sanace a revitalizace tohoto prostoru není součástí akce Dopravního terminálu.
 • Odhadovaná sanace se může pohybovat okolo 100 mil. Kč (je však potřeba udělat sondy, aby se odhad ceny sanace potvrdil nebo vyvrátil).
 • S prostorem město nemá žádné plány ani případného investora.

Těšínská přehrada

Plánují se zde v nejbližší době nějaké investice?

 • V nejbližší době by se měl opravit stávající chodník podél přehrady.

Plánuje vedení města vypsat zpracování architektonické studie využití pro kulturně sportovně společenské vyžití například oslovení občanů města např. anketou v mobilním rozhlase co by si občané představovali?

 •  V této věci nemají odbory žádné informace.

Jak se vyvíjí pronájem pozemek p.č. 601/1, vým. 7108 m2 na Těšínské přehradě, za účelem vytvoření rekreační a odpočinkové zóny s podmínkou předložení vizualizace a podnikatelského záměru dané lokality?

 • Na komisi nám bylo sděleno, že byl zveřejněn záměr pronájmu tohoto pozemku  na základě zaslané žádosti společnosti MEDIATOR a v předepsané lhůtě nebyly zaslané jiné návrhy.

Předložila společnost MEDIATOR Innovation s.r.o. záměr a vizualizaci?

Společnost MEDIATOR předložila fotografie svých zařízení, které provozuje na Těrlické přehradě. Jiné podklady ani vizualizaci nepředložila.

Výtah z důvodové zprávy k materiálu:
Společnost MEDIATOR Innovation s.r.o. se sídlem Těrlicko, Promenádní 865/1, zastoupená jednatelem Romanem Kelnerem se na město obrátila se žádostí o pronájem pozemku p.č. 601/1, vým. 7108 m2, k.ú. Mosty Český Těšín. Jedná se o pozemek u přehrady Hrabinka, který město v letošním roce získalo od Moravskoslezského kraje. Společnost má zájem o vytvoření a následné provozování rekreační a odpočinkové zóny, kulturního střediska a pohostinské činnosti. Žádná vizualizace a podnikatelský záměr předložené nebyly. Předkládáme k projednání záměr pronájmu pozemku za podmínky doložení vizualizace a podnikatelského záměru.
 

Připomínka:

 1. Dle mého názoru by se mělo začít vyhotovením architektonické studie (potažmo soutěže) o proměně a využití okolí pro kulturní, sportovní a společenské vyžití. Studie by zahrnovala všechny dílčí elementy jako rekonstrukci chodníků, jednotný mobiliář, zázemí pro sportovní vyžití a relax, občerstvení, toalety apod.
 2. Dle studie by se mohly naplánovat postupné investice a s nimi související uvolňování finančních prostředků. Studie by přehradu a okolí brala jako celek.
 3. Budeme sledovat také situaci ohledně pronájmu pozemku č.601/1 (opakovaně přinášíme aktuální informace), jelikož se jedná o lukrativní lokalitu, která by měla být “centrem” těšínské přehrady Hrabinky. Proto se divíme, že město po nabytí tento pozemek obratem pronajímá, a to za okolností, kdy o možnosti pronájmu nebyli lépe informováni občané nebo místní firmy.
 4. Investice do chodníků okolo přehrady je jistě potřebná. Investice by však měly vycházet z koncepce rozvoje dané lokality, nemají ji předcházet.

Rekonstrukce vozovky ul. Štefanikovy

Seznámení s projektem, v jaké je fázi a co se plánuje?

 • Probíhá výběr zhotovitele akce.
 • Po provedení laboratorních zkoušek podloží bylo zjištěno, že je zde struska, která ještě bobtná, a to až o 60 %. Bylo dohodnuto se SmVakem, že se budou finančně podílet na výměně tohoto podloží v místě, kde mají zasypané své sítě.
 • Termín dokončení musí být před rekonstrukcí ul. Nádražní z důvodu jejího napojení.

Rekonstrukce ul. Hlavní třída

Seznámení s projektem, v jaké je fázi a co se plánuje?

 • Probíhá marketingový průzkum v rámci projektu Měníme Hlavní. Prozatím nebyl marketingový průzkum dokončen.

Připomínka:

Dle mého názoru by na tuto ulici měla vzniknou urbanisticko architektonická studie a soutěž, která se neprovedla v projektu ul. Nádražní. Tyto ulice se měly řešit jako jeden celek včetně mobiliáře. Měla by se i případně využít pomoc od České Komory Architektů.

Rekonstrukce ul. Nádražní

Seznámení s projektem, v jaké je fázi a co se plánuje?

 • Byl vyměněn zásyp kanalizace z důvodu bobtnavého materiálu. Sloupy veřejného osvětlení jsou již funkční. Klade se žulová dlažba speciálním způsobem, protože dle normy může být rozdíl mezi tloušťkou dlažby až 16 mm. Jednotlivá dlažba se srovná k sobě podle tloušťky a pak se klade každá samostatně na spáru 0,5 cm s drobným podsypem.
 • Izolace domů soukromých vlastníků se neprovádí, původní historická výška komunikace a chodníků je o hodně níže.

Výsadba jedovatých rostlin v rámci rekonstrukce ul. Nádražní?

 • V rámci rekonstrukce budou osázeny tisy, ale ty jsou již osázeny i v jiných částech města a nikdy s rostlinami nebyl problém.

Je dostatečně dimenzované kanalizace a spád, aby se na chodních nezadržovala voda?

 • Dle vyjádření projektanta je kanalizace i spád nadimenzován správně, k zadržování vody na chodnících nebude docházet a vodu by měly dobře odvést i štěrbinové žlaby.

Je dodržován rozpočet a harmonogram prací?

 • Polovina kostek, které byly odkryty pod povrchem komunikace, je šedá a polovina červená. Z těchto původních kostek se udělá pruh podél komunikace.
 • Jako vícepráce bude odtěžení kostek a doplnění komunikace o tuto vrstvu.
 • Předpokládá se, že do prosince 2021 bude hotova rekonstrukce ul. Nádražní v úseku od ul. Hlavní po ul. Čapkovou.
 • Termín dokončení je plánován na květen roku 2022.

Akce Mezi Lány

Seznámení s projektem, v jaké je fázi a co se plánuje?

 • ČEZu město v květnu zaplatilo za příkon 700 tis Kč. V listopadu bude předloženo zastupitelstvu schválení úvěru, poté by měl proběhnout výběr zhotovitele a v druhé polovině roku 2022 by mohla být zahájena I. etapa stavby technické infrastruktury a komunikací. Rozpočet stavby byl v minulosti 72 mil. korun, ale při současných cenách stavebního materiálu je odhad cca 100 mil. korun.

Členům komise jsem představil návrh pro radu města: Rekonstrukce stávající psí louky

 • Rekonstrukce stávající psí louky, opravy oplocení, úklidu louky, zatravnění a vybavení. Konzultace s odborníky kteří doporučí vhodné herní prvky. Odstranění nevyhovující a nebezpečné „dřevěné atrakce pro psy“ 
 • Komise bohužel z důvodu nízké účasti nebyla usnášeníschopná, ale na příští komisi bude přizván zástupce odboru, pod kterého spadá psí louka a budeme společně řešit možné varianty rekonstrukce. Také znovu vznesu dotaz na možnost realizace nové psí louky mimo centrum města, například v okolí sídlišť Svibice nebo Hrabinská.

Příklady výběhů:
https://psipark.pl/wybiegi-dla-psow/wybieg-dla-psow-ustron/
https://www.moderniobec.cz/bohuminsti-pejskari-ziskali-pro-sve-milacky-novy-oploceny-vybeh/
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-strasnice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-vrsovice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/agility-park-podolske-nabrezi
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-zabehlice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-stare-ernovice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-opatovska-praha
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-malesicky-park-ii-praha

Možnost vybudování nové psí louky
Psí louka by také mohla vzniknout  v oblasti Indiánky (menší část louky v okolí ohniště), která patří Lesům ČR. Město by se mohlo pokusit kontaktovat Lesy ČR ohledně možné spolupráce ve výstavbě a provozu psí louky. Lokalita je pejskaři hojně využívaná. 

Lukáš Chlebik (Piráti)
člen Komise pro územní rozvoj a majetková

Napsat komentář