Právě si prohlížíte 6. zasedání Komise pro územní rozvoj a majetková

6. zasedání Komise pro územní rozvoj a majetková

V pondělí 1. června 2020 se uskutečnilo 6. zasedání Komise pro územní rozvoj a majetková. Na programu bylo hned několik zajímavých témat, a sice participativní rozpočet, ulice Nádražní a Hlavní, regulace reklamního smogu, problematika těšínské přehrady, městského mobiliáře a další.

Úvodem bych rád upozornil, že tato schůze nebyla usnášeníschopná z důvodu nízké účasti členů komise, a tudíž nemohly být odhlasovány připravené návrhy pro radu města. S tímto problémem se setkávám i v jiných komisích. 

Pro členy komise je také dosti demotivující, když se rada města k usnesením komise vyjadřuje úspornou větou ,,Bereme na vědomí.“ S tímto problémem se setkávám opět u více komisí.

Proto osobně považuji komise spíše než za poradní orgán rady za prostředníka, kterým můžeme občany města informovat o tom, co se na jednotlivých komisích děje, a to prostřednictvím těchto reportů.

Program jednání komise:
1. Seznámení s projektem revitalizace ul. Nádražní (odbor investiční)
2. Seznámení s projektem ul. Hlavní
3. Památková péče
4. Participativní rozpočet (p. Chlebik)
5. Diskuse

1.  Seznámení s projektem revitalizace ul. Nádražní (odbor investiční):

Nejdříve nám byl představen projekt (formou vizualizace) a harmonogram rekonstrukce Nádražní ulice, která se má nést v duchu “po stopách Těšínské tramvaje”. Také nám byly představeny jednotlivé prvky, které mají onu tramvaj připomínat.

Já osobně mám na projekt ul. Nádražní rozporuplný názor. Jsem rád, že se bude Nádražní ulice opravovat, ale bohužel prvky, které mají připomínat období Těšínské tramvaje mi nepřijdou vkusné a navíc i potenciálně nebezpečné, např. že ze země bude vyčnívat kus ohnuté kolejnice. Polská strana to řeší tím, že po trase, kde tramvaj jezdila, bude jedna kolejnice v celé délce. U nás má být také vybudována jedna zastávka, která se ponese v moderním duchu (standardní zastávka – ocelová konstrukce a pískované sklo), a to bez jakéhokoliv odkazu na tramvaj. Dále se mi nelíbí, že když už si město bude na tento projekt brát úvěr, není do tohoto projektu započítaná oprava ulice Štefánikové, která by ji nutně potřebovala. Tato ulice je spojnicí s náměstím, pořádá se zde mezinárodní festival, a její současný stav je dle mého ostudný.

Informace o projektu ul. Nádražní:
– vizualizace bude představena na nejbližším setkání občanů
– na zastupitelstvu se bude hlasovat o úvěru na tento projekt
– celková cena projektu – 48 mil. korun

Navrhl jsem, že by alespoň takto jednoduše (jedná se i o levné řešení) mohla vypadat zastávka s odkazem na Těšínskou tramvaj, ale bohužel ani toto provedení neprošlo.

Informace o projektu proměny Cieszyna:
Dále nám byl představen projekt proměny Cieszyna. Jedním slovem, byla to nádhera – od připravenosti projektů po jednotlivé detaily a nápady. Opravdu jsem zvědavý, jak bude město vypadat po dokončení všech plánovaných úprav včetně makety historické tramvaje, která bude umístěna u Mostu Przyjaźni. Hlavní je, že Cieszyn bere tuto proměnu komplexně s ohledem na budoucnost, což přispěje k vizuální udržitelnosti a nastavenému rázu města.

2. Seznámení s projektem ul. Hlavní:

Na komisi nám byla prezentována studie a vizualizace možné rekonstrukce ul. Hlavní. Pro ul. Hlavní byla úspěšně dokončena studie dopravní obslužnosti, která se zabývala hned několika verzemi možné rekonstrukce. Výsledný návrh doporučil zachovat stávající dopravní obslužnost.

Projekt se nám líbil až na připomínku, že by chodníky měly být širší i na úkor parkovacích míst z důvodu možného zřízení předzahrádek, čímž by mohlo dojít k oživení této ulice.

Co je plánováno dle vizualice:
– zúžení ulice a vybudování zelených pásů se zelení a stromy
– vybudování nových chodníků
– rekonstrukce stávajících žulových kostek (červených) které jsou pod nánosem asfaltu
– výměna osvětlení
– zakomponování prvků připomínající odkaz na Těšínskou tramvaj

3. Participativní rozpočet:

Na komisi jsem představil členům komise a zástupcům odborů možnost zavedení participativního rozpočtu (PaRo) v Českém Těšíně, díky kterému je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu. Komisi jsem představil, jak PaRo funguje v některých městech, a jaké projekty se realizovaly.

Odkazy na naše články:

Princip a mechanismus PaRo se všem zúčastněným líbil, ale bohužel z důvodu neusnášeníschopnosti (viz důvody výše) jsme návrh nemohli předat radě města.

4. Památková péče:

Byli jsme seznámeni s přísnější regulací reklamy a polepů v památkové zóně Českého Těšína. Tyto regulace by měly pomoci regulovat reklamu a napomoci sjednotit ráz Hlavní ulice (viz metodický pokyn města). Také jsme hovořili o tom, že některé prodejny se již tímto pokynem řídí a polepy výloh volí vkusně, což se bohužel o mnohých, a to i nových prodejnách říct nedá. Nicméně věříme, že se tímto metodickým pokynem začne řídit více prodejen a vzhled se sjednotí. Často totiž platí, že méně znamená více. Vkusně vyzdobená prodejna dokáže mnohdy přilákat více zákazníků.

Tímto bych chtěl také poděkovat všem podnikatelům, kteří se metodickým pokynem řídí a v případě, že by kdokoliv chtěl s metodickým pokynem jakkoliv poradit, může se obrátit na Odbor územního rozvoje.

Ve městě má být také odstraněno několik velkoplošných reklam. Odbor památkové péče nám představil možnosti využití ploch pod těmito reklamami, jelikož fasády jsou mnohdy vybledlé a nevkusné. Jedna z možností je oprava fasád, restaurování původních historických malovaných poutačů nebo například využít plochy pro Mural art (Mural art můžete vidět na mnohých místech například v Cieszyn).

5. Dále Lukáš Chlebik za Pirátskou stranu předložil návrhy do diskuse:

5.1 Žádost o doplnění odpadkového koše u ohniště v oblasti Indiánka:

Ohniště v okolí oblasti Indiánka je četně využíváno k posezení a grilování hlavně v letních měsících, a proto by byla vhodná instalace bytelného odpadkového koše u ohniště.

Na komisi dne 30. září 2019 jsem požadoval umístění odpadkového koše z výše uvedených důvodů a bylo mi přislíbeno, že k ohništi bude přistaven betonový koš o váze cca 170 kg, a že svozová firma bude vyměňovat pytle. Již dříve byly v dané lokalitě koše, ale buď byly zničeny nebo se “ztratily”. Info.: úklid Indiánské stezky město zajišťuje 2x týdně.

Vyjádření odboru místního hospodářství: Odpadkový koš přistaven byl, ale hned byl občany rozbit, takže se řeší zajištění jiného.

5.2 Poděkování za opravu poškozeného a chybějícího zábradlí v příměstském lese Hrabina:

Na komisi dne 30. září 2019 jsem upozornil na zničené zábradlí v příměstském lese Hrabina, které slouží k bezpečnému pohybu po stezce. Podnětem se město zabývalo a po výběru zhotovitele zajistilo město obnovu tohoto zábradlí.

5.3 Těšínská přehrada:

Dále jsem vznesl požadavek, aby nám na příští schůzi komise byly zodpovězeny následující otázky týkající se Těšínské přehrady:

  1.  Jak probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně vypořádání pozemků u přehrady a s Lesy České republiky ohledně směny pozemků u přehrady?
  2. Jaký je dosavadní výsledek?
  3. Pokud tyto pozemky nejsou stále v rukou města, v čem je problém?

Požádal jsem o poskytnutí mapy, kde budou zřetelně vyznačeny dané pozemky.

Rovněž se vznesl dotaz na možnosti vybudování mola (například plovoucího) a na možnost zřízení více odpadkových košů, osvětlení, posezení nebo relaxačních zón, běžeckých tras, lesních stezek atd. v okolí přehrady (tak, aby bylo životní prostředí zasaženo co nejméně).

🏴 Za Piráty Těšín Lukáš Chlebik 🏴

 

Napsat komentář