Právě si prohlížíte Stav klíčových investic a projektů v Českém Těšíně – pokračování

Stav klíčových investic a projektů v Českém Těšíně – pokračování

29. listopadu 2021 se uskutečnilo jednání Komise pro územní rozvoj a majetková. Na komisi jsme projednali několik důležitých témat a rovněž jsem opakovaně předložil návrh na rekonstrukci psí louky.

Rekonstrukce psí louky

Na minulém jednání komise jsem podal návrh na rekonstrukci stávající psí louky, která by mohla zahrnovat opravy oplocení, úklid louky, zatravnění a dovybavení na základě konzultace s odborníky, kteří doporučí vhodné herní prvky a odstranění nevyhovující a nebezpečné „dřevěné atrakce pro psy“. Komise bohužel z důvodu nízké účasti nebyla usnášeníschopná, ale bylo mi přislíbeno, že na příští komisi bude přizván zástupce odboru, pod kterého psí louka spadá, a že budeme společně řešit možné varianty rekonstrukce. Tak se také stalo a se zástupkyní odboru jsem toto téma diskutoval.

Bylo mi přislíbeno:

 • vytvoření ankety na téma  „odstranění dřevěné atrakce pro psy“;
 • zatravnění plochy louky (na jaře);
 • oprava plotu (je plánovaná);
 • zjištění možnosti nových atrakcí.

Také jsme probrali možnost realizace nové psí louky mimo centrum města, například v okolí sídlišť Svibice nebo Hrabinská. Bylo mi sděleno, že město nemá moc míst, kde by psí louka mohla vzniknout. Zeptal jsme se také na možnost vzniku nové psí louky v oblasti Indiánky (menší část louky v okolí ohniště), která patří Lesům ČR. Město by mohlo kontaktovat Lesy ČR ohledně možné spolupráce ve výstavbě a provozu psí louky. Lokalita je pejskaři hojně využívaná. Bylo mi sděleno, že v budoucnu možná i tyto pozemky připadnou městu, jelikož město má o tyto pozemky zájem, a pak by zde mohla psí louka případně vzniknout.

Příklady výběhů:
https://psipark.pl/wybiegi-dla-psow/wybieg-dla-psow-ustron/
https://www.moderniobec.cz/bohuminsti-pejskari-ziskali-pro-sve-milacky-novy-oploceny-vybeh/
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-strasnice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-vrsovice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/agility-park-podolske-nabrezi
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-zabehlice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-stare-ernovice
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-opatovska-praha
https://dogcitylife.cz/zarizeni/psi-hriste-malesicky-park-ii-praha

Těšínská přehrada

Vedení města momentálně neplánuje přípravu pro zpracování architektonické studie využití lokality pro kulturní, sportovní a společenské vyžití, ani oslovení občanů města např. formou ankety v mobilním rozhlase ke zjištění toho, co by si občané města v této lokalitě představovali a co by preferovali. Vedení města také neplánuje změnu strategického rozvojového plánu dané lokality.

Společnost MEDIATOR Innovation s.r.o. měla zájem o pozemek p.č. 601/1, vým. 7108 m2 na Těšínské přehradě, za účelem vytvoření rekreační a odpočinkové zóny s podmínkou předložení vizualizace a podnikatelského záměru dané lokality. Společnost MEDIATOR Innovation s.r.o. nepředložila vizualizaci a podnikatelský záměr dané lokality a pozemek nechtěla do pronájmu, ale chtěla jej odkoupit. Pozemek by se i dle členů komise prodávat neměl, když už byl získán městem od MSK. Nad lokalitou by se mělo přemýšlet jako nad celkem pro kulturní, sportovní a společenské vyžití.

Bude provedeno:

 • dokončení opravy další části chodníku;
 • výměna / oprava mobiliáře (lavičky, koše).

Připomínka:

 1. Dle mého názoru by se mělo začít vyhotovením architektonické studie (potažmo soutěže) nebo jiného komplexního strategického rozvojového plánu (včetně zapojení obyvatel města) o proměně a využití okolí pro kulturní, sportovní a společenské vyžití. Studie by zahrnovala všechny dílčí elementy jako rekonstrukci chodníků, jednotný mobiliář, zázemí pro sportovní vyžití a relax, občerstvení, toalety apod.
 2. Dle studie by se mohly naplánovat postupné investice a s nimi související uvolňování finančních prostředků. Studie by přehradu a okolí brala jako celek.
 3. Investice do chodníků okolo přehrady je jistě potřebná. Investice by však měly vycházet z koncepce rozvoje dané lokality, nemají ji předcházet.

Akce Mezi Lány

 • V této lokalitě je plánováno vybudování 95 parcel (etapa A 44 parcel / etapa B 51 parcel);
 • plánovaná realizace etapy A je pozastavena;
 • proběhl monitoring např. dotační činnosti, obvyklá cena, způsoby licitace.

Dotázal jsem se, jestli existuje možnost, aby se etapa B přepracovala na možnost výstavby moderních nízkopodlažních domů nebo dvojdomů v případě poptávky nebo možnosti čerpání dotací na komunitní bydlení. Obdržel jsem odpověď, že tato možnost existuje, ale musel by se změnit územní plán, územní studie a regulativa.

Územní studie RD Mezi Lány:
https://www.tesin.cz//wp-content/uploads/2018/04/%C3%9AS-RD-Mezi-L%C3%A1ny.pdf

Komunitní bydlení:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunitn%C3%AD_bydlen%C3%AD

Předpokládané náklady projektu etapa A:

 • Cena vybudování pozemních komunikací, zasíťování a další infrastruktura je dle projektu odhadována na 97 mil. Kč.

Cena vybudování 43 parcel o velikosti 622 – 1 801 m2 (celkem 33 592 m2):

 • Odhadovaná cena za jeden metr čtvereční je 1 800 Kč (bez DPH);
 • odhadovaná cena za nejlevnější (nejmenší) pozemek činí 1 mil. Kč (bez DPH);
 • původní cenový odhad etap A (44 parcel) a etap B (51 parcel): náklady celkem: 60 mil. Kč / náklady na parcelu: 632 000 Kč.

Svibice

Byl zakoupen pozemek 2952/42 (u Základní školy Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 1935, ul. Slovenská) k účelu plánované bytové zástavby soukromým investorem.

Bylo by dobré zpracovat urbanistickou studii dané lokality, komunikovat s investorem a stejně jako komunikovat s veřejností o možnostech toho, jak bude město v budoucnu využívat parcelu č. 2952/2, která s pozemkem sousedí.

Parcely:

 • Parcela 2952/42 (Český Těšín – Svibice) – Soukromý investor;
 • parcela 2952/2 (Český Těšín – Svibice) – Majitel: Město Český Těšín.

Dopravní terminál Český Těšín

Je dodržován harmonogram prací?

 • Termín dokončení je červen 2022;
 • termíny jednotlivých plánovaných prací jsou dodržovány.

Diskutovali jsme také o možnosti toho, jak využít v budoucnu tzv. “zlatý trojúhelník”, jelikož tato oblast není součástí projektu dopravního terminálu. Diskutovalo se například o možnosti vybudování multifunkční knihovny, jaká je např. v Třinci https://www.knihovnatrinec.cz/ nebo vybudováíní parku atd. Shodli jsme se na tom, že by měla být realizována architektonická studie, jelikož toto místo může zaujmout a být “zapamatovatelným symbolem města” pro návštěvníky a ostatní, kteří centrem města projíždí (auta, cyklisté, vlaky ..). Také by se město mělo soustředit na realizaci sond ke zjištění toho, zda je území kontaminováno (sondy se prováděly u dopravního terminálu a je škoda, že neproběhly současně). V případě kontaminace je odhadovaná cena sanace okolo 100 mil. Kč. Momentálně město nemá s prostorem žádné plány ani případného investora. První kroky by mohly vést ke zjištění kontaminace sondami a vybudování provizorního parku.

Rekonstrukci ulice Štefánikové

Je dodržován harmonogram prací?

 • Ulice se začne opravovat v letošním roce (2021);
 • práce budou dokončeny (tak, aby byla ulice sjízdná) do konce roku 2021;
 • opravuje se kanalizace (fa. JANKOSTAV s.r.o.) z důvodu bobtnající strusky, která drtí kanalizaci (na částečné opravě se podíli Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SMVAK).

Rekonstrukce Hlavní třídy

Probírali jsme možnosti podoby architektonické soutěže ul. Hlavní, kdy padly dvě varianty, a to soutěž uspořádat podle pravidel města (město si soutěž uspořádá samo a budou osloveni místní architekti) a nebo soutěž uspořádat podle pravidel a ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Rekonstrukce ul. Nádražní

 • Termín dokončení je konec srpna 2022;
 • termíny jednotlivých plánovaných etap jsou dodržovány;
 • Nádražní bude ještě doplněna o “pomyslné zastávky tramvaje” v podobě vysunutých kolejnic jako připomínka zastávek.

Lukáš Chlebik (Piráti)
člen Komise pro územní rozvoj a majetková

Napsat komentář