Právě si prohlížíte Oprava dřevěných lávek a zábradlí v Parku A. Sikory

Oprava dřevěných lávek a zábradlí v Parku A. Sikory

Na počátku měsíce ledna vznikla veřejná diskuze ohledně plánované opravy dřevěných lávek v parku A. Sikory, která se týkala především výše uvedené ceny za celkovou opravu. Za Piráty Těšín jsme proto na město vznesli několik dotazů zaměřených na důvody, které vedly k chátrání původních lávek, konkrétní specifikaci výsledné částky nových lávek, náhlou změnu materiálu i způsob následné údržby.
 
Dotaz č. 1: Jaké položky jsou přesně zahrnuty v ceně?
Zhotovitelem prací byla vybrána spol. Elite Timber Construction, s.r.o. s celkovou cenou 870.126,22 Kč vč. DPH. V ceně realizace je demolice stávající konstrukce lávek a přilehlého zábradlí, sanace jedné z podpěr, výroba a montáž nových lávek a přilehlého zábradlí a dále architektonické osvětlení zábradlí lávek. Celý položkový rozpočet vítězné firmy je zveřejněn na stránkách Registru smluv nebo na profilu zadavatele města Český Těšín (https://zakazky.tesin.cz/contract_display_328.html). Dále v rámci této stavby je vykonáván technický dozor investora firmou Tispol s.r.o. ve výši 39.930,- Kč vč. DPH.
 
Dotaz č. 2: Materiál měl být kvalitní, nakonec však dle krycího listu může vítěz zhotovit lávky z nespecifikovaného měkkého dřeva. Proč?
Dle původní projektové dokumentace měly být lávky zhotoveny z dubového dřeva. Před vyhlášením dané veřejné zakázky byl ze strany vedení města vznesen požadavek na přezkoumání navrženého materiálu z hlediska životnosti a cenové relace. Z tohoto důvodu byl osloven soudní znalec v oboru stavebnictví ke zpracování supervize, jenž konstatoval, že navržený materiál je v pořádku, avšak vzhledem k momentálnímu tržnímu stavu by musel být dovážen z okolních zemí se značně dlouhou dodací lhůtou. Proto došlo k výměně materiálu a přepracování rozpočtu.
Nyní bude konstrukce lávek vyrobena z českého lepeného kůrovcového dřeva
(měkké vysušené smrkové lepené lamelové dřevo, KVH hranoly hoblované). Toto dřevo je samozřejmě obecně méně kvalitní než dubové, ale z hlediska dostupnosti je to nyní jediné dřevo v ČR, které je povolené těžit.
Abychom předešli havarijnímu stavu jako u předešlých lávek, bude na stavbě použit patentní izolační systém mezi konstrukcí a podpěrou a uvnitř konstrukce bude nainstalován elektronický diagnostický systém, jenž hlídá vlhkost a veškeré změny uvnitř dřeva. V rámci údržby se 2x do roka odečtou údaje ze systému a v případě špatných hodnot je možno ihned problém řešit.
 
Dotaz č. 3: Proč stav dřevěných lávek a přilehlého zábradlí byl v tak dezolátním stavu?
Majetek města, konkrétně lávky pro pěší jsou svěřeny organizačním řádem městského úřadu odboru místního hospodářství (dále jen „OMH“). Celoroční běžná údržba je pak na tomto majetku a stejně tak na mostcích, propustcích a obecně na pozemních komunikacích města svěřena správci pozemních komunikací, společnosti FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Český Těšín, ul. Jablunkovská 851/40. OMH přebírá lávky a další nový majetek po jejich výstavbě od odboru investičního. Dřevěná konstrukce lávek začala po uplynutí záruční doby (48 měsíců od předání 11/2011) vykazovat na některých dřevěných hranolech konstrukce výsušné trhliny, hnilobu, plíseň a rostoucí dřevokazní houby i přesto, že dřevo bylo zhotovitelem lávek ošetřeno kyselinou boritou a kvartérními amonnými sloučeninami. Dle těchto zjištění zajistil a objednal OMH ve výši 61.710,–Kč znalecký posudek pro posouzení technického stavu, stavu mechanické odolnosti a stability celkem šesti dřevěných lávek jak dvou lávek v parku A. Sikory, tak jedné v parku ul. Frýdecká a tří v parku u centrálního hřbitova v Českém Těšíně.
K lávkám pro pěší v parku A. Sikory znalec městu doporučil nutnou náhradu obou konstrukcí za nové, a to včetně návrhu tvaru, použitého materiálu, konstrukčního provedení a ochrany proti povětrnostním vlivům, proto nebyl OMH u správce pozemních komunikací nátěr objednán. Na lávkách byla prováděna běžná údržba (např. výměna ztrouchnivělých prken na průchozích částech konstrukce, dosypání a zpevnění upadajících nájezdů před lávkou) v nákladech cca do 6.000,–Kč.
Na všech dřevěných lávkách v majetku města se provádí hlavní a běžné odborné prohlídky dle stanovených termínů (ČSN 73 6221), které v průměru stojí město za jednu lávku 2.500,–Kč. Vysoutěžený správce pozemních komunikací pro město Český Těšín nemá odbornost přímo na dřevěné mostní konstrukce, proto ve spolupráci s OMH neustále hledají firmu příp. podnikající osobu, která by měla zájem tuto činnost pro město provádět. Bohužel bezúspěšně a tento stav k dnešnímu dni neustále trvá. Na drobné udržovací práce na lávkách (např. výměna poškozených částí konstrukce lávek) oslovujeme těšínské živnostníky (větší společnosti nemají zájem o malé zakázky, anebo podají takový cenový návrh opravy, který neakceptujeme, protože víme, že lze zakázku zrealizovat za levnější finanční prostředky).
 
Dotaz č. 4: Jak je ošetřeno, aby se po rekonstrukci tato situace neopakovala?

Právě díky nainstalovanému elektronickému diagnostickému systému. Viz dotaz č.2.

Dotaz č. 5: Jak je na tom dřevěné zábradlí, které je umístěno u mostu Svobody ve směru k mostu Družby?
Dřevěné zábradlí u cyklostezky na ul. nábřeží Míru bylo opraveno a ošetřeno přípravky značky Primalex a Bochemit v červnu 2020 osobou samostatně výdělečně činnou p. Karlem Kubíkem, Český Těšín (IČO: 73277231) na základě objednávky.
 
Za Piráty Těšín, Lukáš Chlebik – člen finančního výboru

Napsat komentář